Welkom bij Ro-Dental

De oplossing voor een mooi en gezond gebit voor een betaalbare prijs

Ro-Dental.nl

Bepalingen


1. Verklaring van in de tekst gebruikte benamingen:
a) reisorganisator - degene, die uit naam van zijn bedrijf op eigen naam aan mensen georganiseerde reizen aanbiedt;


b) reisovereenkomst - de overeenkomst waarbij de reisorganisator zich tegenover de wederpartij verbindt tot het verzorgen van de door hem aangeboden reis, bestaande uit de volgende diensten:
retourvlucht Roemenië
vervoer luchthaven - appartement Ro-Dental.nl - luchthaven
accommodatie in Craiova
begeleiding tandartsbezoeken


c) reiziger - degene voor wie de van toepassing zijnde reis specifiek bedoeld is óf degene aan wie de reis wegens in-de-plaatsstelling is overgedragen;
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle publicaties, offertes en reisovereenkomsten, ook wanneer dit uitsluitend vervoer of accommodatie betreft.
3. Alle genoemde bedragen in deze voorwaarden zijn, voor zover van toepassing, inclusief BTW.


Samenstelling en inhoud reisovereenkomst


1. De reisovereenkomst komt tot stand door een combinatie van aanvaarding en ondertekening van het aanbod van de reisorganisator. De kopie-reisovereenkomst dient binnen de gestelde termijn te worden teruggezonden.


2. Het aanbod van de reisorganisator is geheel vrijblijvend en kan, indien nodig, door de reisorganisator worden herroepen.


3. De reiziger is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de reisovereenkomst voortvloeien.


4. De eventueel in de reisovereenkomst opgenomen bijzondere voorwaarden maken tevens deel uit van de reisvoorwaarden.


5. Kennelijke fouten, onregelmatigheden en vergissingen binden de reisorganisator niet.


6. In geval van verzoek tot wijzigingen op medische of andere gronden door de reiziger is de reisorganisator gerechtigd de hieruit voortvloeiende kosten aan de reiziger door te berekenen. In alle gevallen is uitdrukkelijk toestemming van de reisorganisator benodigd.


7. Bij alle reizen worden de dag van vertrek en aankomst, ongeacht de vertrek- en aankomsttijden, als hele dagen gerekend. De vertrektijden worden in de reisovereenkomst vermeld; deze tijden zijn definitief, tenzij hierop in overleg tussen de reiziger en de reisorganisator een wijziging wordt aangebracht.


8. De reisorganisator is niet verantwoordelijk voor foto- en foldermateriaal, dat onder verantwoordelijkheid van derden is uitgegeven.


Reissom


1. De in de reisovereenkomst opgenomen bedragen gelden per persoon, tenzij anders vermeld. De diensten die bij de reissom zijn inbegrepen, staan vermeld in de reisovereenkomst.


2. De genoemde reissom is gebaseerd op de prijzen, wisselkoersen, belastingen e.d., zoals deze bij het opmaken van de publicatie, offerte of reisovereenkomst bekend waren.


3. In geval van extreme verhogingen met betrekking tot wisselkoersen, belastingen, brandstoftoeslagen e.d. is de reisorganisator gerechtigd, de reissom te verhogen. De reisorganisator zal de reiziger omtrent deze verhoging schriftelijk op de hoogte brengen onder vermeldingvan de gemaakte berekening.


Betaling


1. Bij het afsluiten van een reisovereenkomst dient een aanbetaling te worden voldaan van € 300, -, tenzij in de reisovereenkomst anders is bepaald.


2. Bij het afsluiten van een reisovereenkomst dient zes weken vòòr de dag van vertrek de totale reissom ineens te worden voldaan.


3. Wijziging in of annulering van het aantal deelnemers vormt geen vrijwaring van de hiervoorgenoemde betalingstermijnen; deze dienen onverminderd in acht te worden genomen.Informatie en reisbescheiden


1. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor de benodigde reisdocumenten, zoals een geldig paspoort of toeristenkaart.


2. Eventuele kosten of gevolgen, voortvloeiend uit het genoemde onder punt 1, zijn geheel voor rekening van de reiziger.


3. De reisorganisator zal de reiziger informeren omtrent de mogelijkheid tot het afsluiten van een reisbagage- en ongevallenverzekering en een annuleringsverzekering.


4. Voor zover van toepassing zullen de benodigde reisbescheiden uiterlijk 7 dagen vòòr de dag van vertrek aan de reiziger beschikbaar worden gesteld.


Verplichtingen van de reiziger


1. De reiziger dient zich uiterlijk 24 uur vòòr vertrek te vergewissen van het juiste vertrektijdstip en het juiste vertrekadres.


2. Wanneer een reiziger door misdragingen hinder oplevert tijdens de reis of in het hotel kan de reisorganisator deze reiziger van (het restant van) de reis uitsluiten. De hieruit voortvloeiende kosten komen geheel voor rekening van de reiziger.In-de-plaatsstelling


1. Vòòr aanvang van een reis kan een reiziger een andere persoon in zijn/haar plaats laten reizen.


Hiervoor dient het volgende in acht genomen te worden:
a) de persoon dient te voldoen aan de in de reisovereenkomst gestelde eisen;
b) het verzoek wordt op een dermate tijdig tijdstip ingediend, dat de benodigde formaliteiten nog kunnen worden afgehandeld; uiterlijk 7 dagen voor vertrekdatum.
c) de voorwaarden van alle uitvoerende dienstverleners laten de gewenste wijziging nog toe;


2. Degene die de reisovereenkomst heeft getekend is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en de eventuele kosten, voortvloeiend uit de in-de-plaatsstelling.


Annulering door reiziger


1. Bij annulering van de reisovereenkomst zijn er voor iedere reiziger annuleringskosten verschuldigd.


De algemene annuleringskosten zijn als volgt:
a) bij annulering tot 30 dagen vòòr vertrek 50% van de aanbetaling;
b) bij annulering vanaf 30 dagen tot 21 dagen vòòr vertrek: 50% van de reissom;
c) bij annulering vanaf 21 dagen tot 7 dagen vòòr vertrek: 75% van de reissom;
d) bij annulering vanaf 7 dagen vòòr vertrek of later: de volledige reissom.


2. In geval van een in-de-plaatsstelling zonder annulering geldt hetgeen hierover eerder staat vermeld.


3. Annuleringen kunnen uitsluitend schriftelijk worden behandeld.Wijziging en opzegging door de reisorganisator


1. Reisorganisator mag de reisovereenkomst wijzigen en/of opzeggen wegens gewichtige omstandigheden. Door deze omstandigheden wordt de reisovereenkomst opgezegd en krijgt de reiziger zijn reissom terug. Extra kosten zullen niet worden vergoed.


2. Indien reisorganisator genoodzaakt is reiziger een andere accommodatie en/of vervoer aan te bieden dan op grond van de reisovereenkomst was overeengekomen, dient de reisorganisator reiziger een gelijkwaardig alternatief aan te bieden in de vorm van klasse of plaats of faciliteiten, die de reisorganisator op dat moment voor handen ligt.


3. In alle niet genoemde situaties geldt, dat de reisorganisator zich tot het uiterste zal inspannen om eventuele wijzigingen te beperken dan wel hieraan een passende alternatieve invulling te geven.


Hulp en Bijstand


1. De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reisorganisator, indien de tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst hem is toe te rekenen.


2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor de reisorganisator bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht. Voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf-en repatriëringskosten.Aansprakelijkheid


1. De reisorganisator is verplicht tot het uitvoeren van de reis volgens de reisovereenkomst.


2. Wanneer de reis niet geheel overeenkomstig de reisovereenkomst wordt uitgevoerd, is de reiziger verplicht, dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan de reisleiding.

3. De reisorganisator kan niet aansprakelijk worden gehouden voor:

a) schade, vertragingen of onregelmatigheden door toedoen van de reiziger;

b) schade, vertragingen of onregelmatigheden door toedoen van een derde, die niet bij de samenstelling van de reis is betrokken;

c) schade, vertragingen of onregelmatigheden, veroorzaakt door overmacht, zoals hierna omschreven.


4. Onder overmacht wordt verstaan onvoorziene en bijzondere omstandigheden, die buiten het vermogen van de reisorganisator liggen en ondanks alle goede zorgen niet kunnen worden vermeden. Tevens vallen onder overmacht extreme weersomstandigheden, natuurrampen, oorlogen, stakingen, branden, mechanische problemen, vliegtuig- en bootvertragingen en overheidsmaatregelen.


5. Wanneer de reisorganisator aansprakelijk is voor door de reiziger geleden schade, zal zijn/ haar aansprakelijkheid beperkt c.q uitgesloten zijn overeenkomstig de terzake geldende internationale verdragen. Hij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringskostenverzekering welke geacht wordt door de reiziger te zijn afgesloten.


6. Eventueel ter plaatse geboekte extra excursies worden buiten de invloedsfeer van reisorganisator aangeboden. Over uitvoering, kwaliteit, eventuele schade en/of gevolgschaden door ontstane ongelukken, wordt door reisorganisator geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.


7. De reiziger is geheel verantwoordelijk voor zijn/ haar bezoeken en behandelingen bij de Tandarts.


8. De vergoeding voor schade door schuld van de reisorganisator zal nimmer hoger zijn dan de reissom.


Klachten


Indien reiziger meent dat de aangeboden diensten volgens bepalingen b niet voldoen aan de beschrijving van de in de door de reisorganisator uitgebrachte publicatie, dient de reiziger dat onverwijld aan reisorganisator en/of plaatselijke vertegenwoordiger te melden. Als de tekortkoming ook dan nog niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient de reiziger deze binnen een maand na terugkeer in Nederland schriftelijk kenbaar te maken bij de reisorganisator. Klachten worden uitsluitend schriftelijk behandeld; verbale correspondentie hierover is niet mogelijk.